V/v thông báo không tuyển dụng, thuyên chuyển công tác, tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh năm học 2018-2019

Kính gửi:

 

-   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

-   Trường trung học phổ thông;

-   Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và BDNV tỉnh Bình Dương;

-   Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương;

-   Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã.

           

Căn cứ Công văn số 94/BNV-TCBC ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bình Dương năm 2018;

Căn cứ Công văn số 2857/UBND-VX ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo về công tác tuyển dụng viên chức, thuyên chuyển công tác của viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2018-2019 như sau:

1. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương chưa có chủ trương thực hiện công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo không thực hiện việc xét hồ sơ xin thuyên chuyển công tác trong tỉnh của viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (xin thuyên chuyển giữa các huyện, thị xã, thành phố). Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ điều động, điều chuyển viên chức của một số đơn vị trực thuộc Sở nhằm thực hiện các quy định về biên chế.

3. Không thực hiện việc xét hồ sơ tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh xin chuyển đến công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Bình Dương.

Do vậy, đề nghị viên chức ngoài tỉnh đã nộp hồ sơ xin chuyển đến công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Bình Dương trong năm học 2018-2019, mang theo biên nhận hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương để nhận lại hồ sơ (tại Ô số 10, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Thời gian trả hồ sơ: Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 27/7/2018 trong giờ làm việc hành chính.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, đơn vị biết về việc không thực hiện công tác tuyển dụng viên chức, thuyên chuyển viên chức cho năm học 2018-2019; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị biết đồng thời chủ động trong việc sắp xếp, bố trí nhân sự của đơn vị cho năm học mới./.

Tập tin đính kèm

 1114.SGDĐT-TCCB.pdf
Bài viết liên quan